Oldal kiválasztása

Elfogadott koncepciók, tanulmányok

Koncepciók, programok

Településfejlesztési koncepció

Biatorbágy 2001. évben elkészített településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatát és módosítását részben az elmúlt évtized dinamikus – városon belüli és a külső környezetben tapasztalható – társadalmi és gazdasági folyamatok, részben a jogszabályi környezet jelentős módosulásai indokolják.

A település új településfejlesztési koncepciójának kidolgozásakor figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy Biatorbágy korábbi településfejlesztési koncepciója egy erősen változó időszakban készült, a rendszerváltoztatás és napjaink között eltelt periódus félidejében, az agglomerációs települések dinamikus növekedési szakaszában, kevéssel hazánk Európai Uniós csatakozása előtt. Mindeközben a település készült a várossá válásra, a fent említett időszak kihívásait Biatorbágy még községi jogállású településként élte meg.

Biatorbágy Város Környezetvédelmi Programja 2013-2019

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) a program kidolgozása mellett arról is rendelkezik, hogy az önkormányzat gondoskodik a programba foglalt feladatok végrehajtásáról, figyelemmel kíséri azok megoldását, és a programot szükség szerint – de legalább kétévente – felülvizsgálja. A felülvizsgálat során értékelni kell, hogy a célkitűzéseknek megfelelő-e a környezetgazdálkodás a településen, illetve a környezetvédelmi javaslatban előírt projektek időszakos teljesülését is szükséges megvizsgálni.

Biatorbágy hosszú távú iskolaépítési koncepciójának kialakítását segítő döntés-előkészítő tanulmány- építészeti szempontok alapján

Biatorbágyon az elmúlt 10 évben megduplázódott a lakosság száma. Az ebből fakadó megnövekedett iskolai férőhely igényt azonban nem követték konkrét beruházások, így ma ez a legégetőbb feladata az újonnan megválasztott, 2010. október 3-án felállt Önkormányzatnak. A jelenleg iskolaköteles korosztály 1276 tanulójából csak 770 gyermek jár Biatorbágyon iskolába, ők is meglehetősen zsúfolt, túlterhelt körülmények közé.

Településfejlesztési koncepció elkészítését megalapozó gazdasági helyzetelemzés és jövőkép

A 2014-2020-as programozási időszak stratégiai alapdokumentumaként definiált Európa 2020 stratégia célul tűzte ki az intelligens, fenntartható és befogadó Európa megvalósítását. A stratégia sikeres megvalósításában a városoknak kiemelkedő szerep jut.

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Biatorbágy Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Biatorbágy Szervezeti Startégia 2008.

A Polgármesteri Hivatalok működésének minősége társadalmi ügy, éppúgy fontos a szakma képviselőinek, mint a szolgáltatást igénybe vevő lakosoknak és más partnereknek.
Ez a szervezeti stratégiai dokumentum illeszkedik Biatorbágy Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának tervezetéhez, belső szabályozásokhoz.

E dokumentumnak az a funkciója, hogy stratégiai prioritásokat jelöljön ki, támogassa a korlá-tozottan rendelkezésre álló források hatékony felhasználását, és meghatározza a szervezet szerepét a törvények által előírt és önként vállalt feladatok lebonyolításában, illetve a szüksé-ges szolgáltató rendszer kiépítésében.

Biatorbágy városközpont – torbágyi alközpont előzetes akcióterületi terve

Jelen akcióterületi terv az Integrált Városfejlesztési Stratégiában foglalt célokhoz illeszkedik, az előirányzott fejlesztések, az IVS-ben
megjelenő tematikus és városrészi céloknak megfelelnek, különösen az infrastrukturális fejlesztés, a városi köz-, gazdasági- és kereskedelmi funkciók bővítése, és az értékőrző rehabilitáció céljainak és igényeinek.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia indikatív módon tartalmazza jelen Akció Területi Tervben megjelenő és lehatárolt akcióterületet. Az integrált városfejlesztési stratégiában a tervezett akcióterületi fejlesztések a 4.4.2-es alfejezetben, a „torbágyi alközpont és a városközpont együttes akcióterülete” jelennek meg (IVS 102. oldal). Az alfejezet lényegében az összes, jelen akcióterületi tervben megjelenő fejlesztést indikatív módon tartalmazza, becsült költségeivel együtt.

Integrált városfejlesztési stratégia

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2008-ban döntött az integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozásáról. A dokumentum előzetes felmérések és már meglévő koncepciók alapján készült el összhangot teremtve a már elfogadott és kidolgozott tervekkel, irányelvekkel.

Tartalom átvétel